Home

Kommunestyret i kristiansand

Best pris - garantert · Tidsbegrenset tilbud · Ingen skjulte avgifte

Bystyret i Kristiansand kommune har 71 medlemmer. I tillegg har kommunen et formannskap, syv hovedutvalg, et valg- og honorarutvalg, en klagenemnd og flere mindre råd og utvalg. På grunn av korona-situasjonen vil alle politiske møter bli gjennomført på følgende måte Innbyggertorg i Kristiansand sentrum Rådhuskvartalet Rådhusgata 18 - 1 etasje. Inngang fra Torvet og fra Tollbodgata. Innbyggertorg på Tangvall Rådhusveien 1, 4640 Søgne. Innbyggertorg på Nodeland Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

Kristiansand kommune - Politiske utval

Kristiansand kommune - Startsid

Her er det nye bystyret i Kristiansand. Disse skal sitte i bystyret de kommende fire årene. Publisert: Oppdatert 15. september 2015. Det blir flere utskiftinger i bystyret i Kristiansand den kommende bystyreperioden. Foto: Kjetil Reite. Kjetil Reite; Denne artikkelen er over fire år gammel Budsjett 2020 - Spørsmål og svar; Politiske råd og utvalg; Styringsdokument og rapporter; Bystyrets medlemmer; Arkiv-politisk møteplan; Kommune-T Kristiansand som by ble grunnlagt av Christian IV (Christian Quart) i 1641, da han så at den norske sydkysten ikke hadde noen betydningsfulle byer mellom Arendal i Nedenes len og Stavanger i Stavanger len.. I Kristiansandsområdet har det bodd folk i uminnelige tider. I 1996 ble det funnet et godt bevart skjelett av en kvinne fra ca. 6500 f.Kr i nabokommunen Søgne

Valgresultat for Kristiansand - Valg 2019 - NR

Kommunestyret i Songdalen gjorde samme dag vedtak om at de ikke ville gå videre med sammenslåing hvis ikke Søgne ble med. Til tross for dette fortsatte ordførerne i Søgne, Songdalen og Kristiansand å arbeide for å slå sammen de tre kommunene (K3) Ordføreren i Kristiansand er svært skuffet etter at kommunestyret i Søgne sa nei til å bli med i en storkommune med Kristiansand, Søgne og Songdalen Etter at 100 prosent av stemmene i Kristiansand er talt opp, er det klart at det høyreradikale «protestpartiet» Demokratene i Norge får 10 av de 71 representantene i byens nye kommunestyre Vennesla kommune har tilrettelagt for informasjon om Knutepunkt Sørlandet både for kommunestyret og de ansatte. I samarbeid med ordfører og rådmann er det utarbeidet et todelt opplegg for dette. En tar sikte på å gjennomføre tilsvarende informasjon i de andre kommunene, og slik at opplegget for de folkevalgte er likt i alle kommunene § 1. Kristiansand kommune, Songdalen kommune og Søgne kommune slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Kristiansand kommun... § 2. Kommunestyret skal ha 71 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3. § 3

Det er dette som får Mette Gundersen til å reagere. Hun peker på at gamle Kristiansand skjøv på en tilsvarende investering, sykehjem på østsiden av byen. - Det er en krevende situasjon som det gamle kommunestyret i Søgne har satt oss i, sier hun. - Har ikke gamle Kristiansand gjort tilsvarende vedtak Kommunestyret selv, i et fjernmøte må kunne bestemme at møtet avholdes i slik form. Midlertidig forskrift - utvidet adgang til å avholde fjernmøter. Den midlertidige forskriften åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem adgang til det etter § 11-7 første ledd Kommunestyret Kommunestyret er det øverste kommunale organet med 45 medlemmer. Medlemmene velges for fire år. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke lov eller delegeringsvedtak sier noe annet. Kommunestyret kan forlange enhver sak fremlagt til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret kan også omgjøre vedtak fattet av andre folkevalgte organer eller av.

Songdalen kommune: - Ber nye Kristiansand godkjenne nySøgne kommune anker ikke dommen - N247 - Nyheter fra Søgne

Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester. Marianne Borgen (SV) er or.. Opplæringskontoret for tømrerfaget fra , Vest-Agder. Foreninger og forbund - Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjone Sak 40/18 Bompengepakke Kristiansand: Med 20 mot syv stemmer vedtok kommunestyret følgende: Vennesla kommune stiller seg positive til bompengeordningen. Bompenger for nullutslippsbiler må innføres fra 01.01.2020. Bompengetakstene må ikke økes før alternative tiltak i forhold til kollektivtrafikk og gangsykkelveger er ivaretatt Kommunestyret foretar valgene, unntatt for skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget. Vi vil gjerne ha forslag på personer som oppfyller kravene i domsstolloven til å inneha slike viktige verv. Kontakt. Reidar Løvåsen Tlf. 38 05 55 51 E-post: Reidar.Lovaasen @ sogne.kommune.no : Vennesla kommun Kommunestyret vedtok enstemmig: Vennesla kommune har følgende innspill til handlingsprogram for fylkesveg 2021-24 1. 1. Enkeltprosjekter i prioritert rekkefølge: Gang- og sykkelsti langs fv 405 fra kryss Holtevegen/bedehuset til kryss Granlivegen (dersom denne ikke får midler gjennom ny 2 belønningssøknad for Kristiansandsregionen

Tone Pettersen ny leder i Søgne Venstre - Kristiansand Venstre

Reserver ditt Hotell i Kristiansand online. Bra priser, ingen reservasjonsgeby - Dette viser hvor på trynet kommunestyret i Kristiansand er. Vi får ikke etablere oss, imens Vinmonopolet kan kjøre på, attpåtil med sterkøl. Vi har fått mange meldinger fra folk som synes dette er håpløst, og det viser hvor i utakt politikerne er med folk, sier Jo Broch til KRSby VALGVINNER: - Kristiansand må leve med Vidar Kleppe og hans ni kolleger i kommunestyret de neste fire årene. Det kan bli en krevende øvelse, skriver kronikkforfatteren Kristiansand er en god by å leve i. Høyre vil utvikle byen videre som en moderne, ambisiøs og raus storby. Vi vil skape en inkluderende by, en by hvor alle skal føle seg hjemme og godt ivaretatt. Kristiansand er drivkraften på Sørlandet. Sammen med nabo- kommunene og resten av Agder vil vi utvikle landsdelen videre. Se vår politik Kristiansand kommune skal sørge for tømming av slamanlegg som omfattes av denne forskriften, jf. forurensningsloven § 26. Dette kan gjøres i egen regi eller ved bruk av privat renovatør. All tømming skal utføres av Kristiansand kommune eller den renovatøren Kristiansand kommune har avtale med

Kristiansand kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2005 - 2016. Det vises til brev fra fylkesmannen i Vest-Agder datert 23. januar 2006. Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøvern-departementet til avgjørelse fordi fylkesmannen i Vest-Agder har innsigelse til planen Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt.. Et stor boligprosjekt i Kristiansand sentrum kalt Byhaven. Prosjektet vil bli liggende i hva som blir regnet som Kvartal 2 i Kristiansands Kvadratur. Bygget er igjen tegnet av Ark-net. Det er allerede godkjent og rivningsarbeidene har startet på tomten Se kart over bomstasjoner og priser for passering. Tegn opp din egen rute og finn prisen for hele turen Oversikt over relevante kurs innen Kommuneloven i Kristiansand S. Det finnes mange kurs innen Kommuneloven i Kristiansand S, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Kommuneloven kurs i Kristiansand S fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Kommuneloven kurs

Tanken bak dette lokaldemokratiet er at de som bor i en kommune, kjenner de lokale problemene best og vet hvordan de kan løses. Dette lokale selvstyret har vi hatt siden 1837, da formannskapslovene ble vedtatt av Stortinget. Formannskapet i en kommune består av minimum fem personer fra kommunestyret Kommunestyret i Søgne kommune 30.10. 2014 Kommunestyret i Birkenes kommune 04.11. 2014 Kommunestyret i Iveland kommune 06.11. 2014 Kommunestyret i Vennesla kommune 06.11. 2014 Kommunestyret i Songdalen kommune 19.11. 2014 Bystyret i Kristiansand kommune 03.12. 201 Vedtak i kommunestyret 10.09.15: 1. Birkenes kommune åpner for å forhandle med de andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 2. Det nye kommunestyret oppretter i sitt første møte en referansegruppe og et forhandlingsutvalg, samt vedtar et mandat for utvalget. Innstilling fra rådmannen i Kristiansand. 1 Partiet hans oppfattes som såpass ytterliggående at ingen av de andre partiene i kommunestyret i Kristiansand vil ha noe samarbeid med ham. I motsatt fall kunne Kleppe blitt den som pekte ut ordføreren i den nye storkommunen, som etter sammenslåing med Søgne og Songdalen 1. januar 2020 får 110 000 innbyggere

1. Kommunestyret stiller seg positiv til Sykkelhandlingsplanen for Kristiansandsregionen 2011 -2020, inkludert fordelingen av Myk pakke 2 i samferdselspakka slik den foreligger. 2. Kommunestyret vil i tillegg anbefale at sykkelforbindelsen Monan - Birkelid mellom Søgne og Songdalen kommuner tas inn i handlingsplanen med kr. 1 mill Lokalpolitikk. I 1901 valgte man i Kristiansand inn en håndfull kvinner i kommunestyret, nemlig Marie Beer, Ebba Kirsebom og Helga Refsnes fra Høyre, Andrea Hoch og Anna Brunvand fra Venstre, og Anna Jensen og Elisabeth Rasmussen fra Totalistene.. Organisasjonsliv. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter holder til i kommunen.. Arkivkilder om Kristiansand kommun Kommunestyret samles til nytt møte torsdag 21. september kl. 09.00. Følgende saker skal til behandling denne kvelden: Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/ Region Kristiansand

Holmestrand er en kyst- og innlandskommune i Vestfold med ca 25 000 innbyggere. Her finner du en oversikt over våre tjenester Kristiansand kommune har noe over 90 000 innbyggere og er Norges sjette største kommune. Den har et variert nærings- og kulturliv. Kommunen har cirka 6000 ansatte og er organisert i seks sektorer: Den sier også at den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret 4604 Kristiansand Telefon Kr.sand: 38 07 27 00 4735 Evje Hovedktr. Tollbodgata 37 Telefon Evje: 977 60 455 Org.nr. 987 183 918 Sykefravær i av vedtak foretatt i kommunestyret. En slik undersøkelse kan virke som en kontroll-mekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen,. Kommunestyret i Stryn delegerte 18. mars formannskapet myndighet til å behandle alle saker som ikke kan vente til neste kommunestyremøte 14. mai. Moss Kommunestyret ga 17. mars formannskapet hastefullmakt til å fatte vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, så lenge de nasjonale myndighetenes råd for å begrense koronasmitte hindrer kommunestyret i å gjennomføre møter

Nettavis med nyheter fra S gne og Songdalen. Onsdag kveld klokken 18.00 settes kommunestyret i Songdalen kommune. M tet kan f lges direkte i Nett TV-vinduet over Lindesnes kommune inngår havnesamarbeid med Kristiansand kommune og det opprettes et nytt, felles havneselskap som skal hete Kristiansand Havn IKS (In... 28. oktober 2020 Disse sakene behandles i kommunestyret 29. oktober - se kommune-T En interpellasjon er en type forespørsel som kan fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Det er vanlig å bruke ordet om de forespørsler et medlem av nasjonalforsamlingen (Stortinget) retter til et medlem av regjeringen, men ordet brukes også om tilsvarende spørsmål i fylkesting og kommunestyrer. Interpellasjoner, som andre spørreordninger, er viktige institusjoner i et.

Kommunestyret delegerer myndighet til andre folkevalgte organer og rådmannen i dette reglementet. De enkelte delegeringene følger av del 3 med eventuelle vedlegg. I en del tilfeller er kommunestyret pålagt å treffe vedtak selv. Dette følger i så fall av den enkelte lovbestemmelsen Kommunestyret vedtok å signere ordføreravtalen Covenant of Mayors Bærum, Asker (2018), Kristiansand, Ålesund og Stavanger. Viken fylkeskommune er medlem (2020), og KS har vært støttemedlem siden 2010. Gjennom å signere ordføreravtalen forplikter kommunen seg til å jobbe for å Søgne Venstre fikk inn to representanter i kommunestyret. Begge har solid lokalpolitisk erfaring og gjør en god jobb for innbyggerne Foto: Redaksjonen Arild Berge ha

Kommunestyret 2019-2023 - Levanger kommun

 1. Det avtroppende kommunestyret samles torsdag 24. oktober kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:. 2. tertialrapport 2019 ; Høring - Fritt skolevalg, endring i forskrift til opplæringsloven ; Klage på vedtak: Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen, kommunestyresak 39/2019
 2. Anja er medlem av bystyret i Kristiansand og leder av helseutvalget. Hun har sittet en periode i kommunestyret i Songdalen kommune. Tidligere har Anja vært leder av Agder Senterungdom og er nå medlem av Senterungdommens sentralstyre. Anja er levende opptatt av helse, utdanning og gode tjenester der folk bor
 3. Hun sier videre at Kristiansand by har planer om å omregulere dagens containerhavn på Lagmannsholmen til byutvikling. - Det betyr at containerhavnen må flyttes til Kongsgård/ Vige, noe som skal behandles av kommunestyret i Kristiansand i løpet av høsten 2017
 4. Fellesnemnda for nye Molde kommune har gjennomført et prøveprosjekt med oppgaveutvalg i prosjektperioden og gjort vedtak om å benytte denne metoden for samskaping med innbyggerne i ny kommune. 1. Formål og hovedprinsipper Formålet med oppgaveutvalgene er å styrke samarbeidet mellom lokalpolitikerne og innbyggerne, og sikre optimale vilkår for innovativ og ressurseffektiv utvikling
 5. På torsdag møtes kommunestyret i nye Ålesund, med sine 77 representanter, for aller første gang. Da skal ordfører, varaordfører og representanter til komiteer og utvalg velges
 6. Kommunal planstrategi Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi i starten av ny kommunestyreperiode. Utviklingstrekk og utfordringer - kunnskapsgrunnlag 2018, som er grunnlaget for neste kommunestyreperiode (2019 - 2023) er allerede utarbeidet. Kommunestyret hadde dokumentet som sak i møte

Kristiansand by har planer om å omregulere dagens containerhavn på Lagmannsholmen til byutvikling. Det betyr at containerhavnen må flyttes til Kongsgård/ Vige, noe som skal behandles av kommunestyret i Kristiansand i løpet av høsten 2017 Det sikrer viktige naturverdiger som betyr mye for folk i Kristiansand og Songdalen, sier Kristiansands ordfører Harald Furre til NRK Sørlandet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har dermed gjort det både bystyret i Kristiansand, kommunestyret i Songdalen og fylkestinget gikk inn for når det gjelder den videre prosessen for nye E39

Utbedringer på Trysnesveien er et av prosjektene som nå blir finansiert med tiltakspakken. I 2012 vedtok kommunestyret i Søgne en reguleringsplan for Indre Trysnes. Senere ble det klart at en innsigelse fra Statens vegvesen ikke var hensyntatt, og vedtaket fra 2012 ble nullet ut som ugyldig Trude er gruppenestleder i kommunestyret og formannskapet og hun leder utvalg for mestring, helse og velferd. Lars Jørgen Ormestad Representant ormestad@reap.no 922 50 740 Lars Jørgen er kommunestyrerepresentant og nestleder i utvalg for kultur, idrett og folkehelse.

Dagbladet: Fiskeriministeren feilinformerte kommunestyret, fikk dobbel lønn Fra november i fjor hevet Geir Inge Sivertsen (H) dobbel lønn både som ordfører og statssekretær Evje og Hornnes kommunestyre skal velge nye meddommere til Kristiansand Tingrett, Agder Lagmannsrett og Jordskifteretten for perioden 2017 - 2020. I tillegg skal kommunestyret foreslå skjønnsmenn overfor Aust-Agder fylkeskommun Gruppeleder Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i MDG mener KrF er nøkkelen for å få til et flertall - uten at man må ha med Demokratene, som fikk 13 prosent av stemmene i Kristiansand og ti mandater i det nye kommunestyret. Ingen av koalisjonene har foreløpig ønsket å ha med Vidar Kleppe og Demokratene «på laget» Midt-Agder friluftsråd består av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. Kommunestyret behandlet i møte 05.09.07 nye vedtekter for Midt-Agder Friluftsråd. Rådet er nå organisert som et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven. Vedtektenes § 5 har følgende bestemmelse

Våre politikere og tillitsvalgte - Kristiansand Arbeiderpart

 1. Sitter i formannskapet og kommunestyret i Farsund. Spesielt engasjert i miljø og næring. Dag Vige debatt 2011 Vågsbygd menighet. 3. Dag Vige, Elevombud ved Fiskå ungdomsskole. Medlem av formannskapet og bystyret i Kristiansand. Lang erfaring fra det politiske liv både på kommune og fylkesnivå, og vært kandidat for Venstre til.
 2. Kommunehelsetjenesten er en samlebetegnelse på alle helsetjenestene kommunene har ansvar for å drive. Helse- og omsorgstjenesteloven av 2011 gir de viktigste bestemmelsene for denne tjenesten. Med hjemmel i denne loven er det gitt en rekke forskrifter som utdyper lovens bestemmelser. Slike forskrifter omfatter blant annet betalingsordninger for tilbud etter loven
 3. Vedtatt i Kommunestyret januar 2016 . Sammen skaper vi fremtiden Mangfold - raushet - bærekraft . Arbeidsgiverstrategi 203 5 Bærum kommune 2 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2030 . 1 Innledning Bærum kommune skal være fremtidsrettet, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig. Fremtidige.
 4. Første byggetrinn er Kristiansand - Lindesnes og prisen i bommen blir høy. Når Nye Veier nå planlegger nye veiprosjekter, operer de nemlig med en bomavgift på mellom 1,90 - 2,50 kr per kilometer. Dermed vil det koste rundt 100 kroner å kjøre fra Mandal til Kristiansand og enda mer om turen starter i Lyngdal eller Lindesnes
 5. Kommunestyret vedtok i møte 16. juni 2016 kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1. (Kristiansand, Søgne og Songdalen) skal etableres fra 2020. Mål Strategier for å nå målet Være en pådriver for positiv utvikling a
 6. Kristiansand: Voteringsdata fra kommunestyret fordelt på representanter og partier Nett-tjeneste hvor man kan finne ut hvordan det enkelte parti og bystyrerepresentanter har stemt i politiske saker i Kristiansand siden 2007

Kristiansand kommune fikk tildeling for sin helsetjeneste DuViTo. Hole kommune er en kommune som har etablert en kultur for åpenhet - en åpenhet som gjennomsyrer hele organisasjonen. Politikerne er tilgjengelige for chat med innbyggerne via internett og det er etablert en ordning med spørretime hvor innbyggerne reiser spørsmål til kommunestyret som besvares i første kommunestyremøte. Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamotta Mens kommunestyret i Birkenes vil prate, sier kommunestyret i Lillesand blankt Rådmann Gro Anita Trøan anbefaler politikerne å stemme for nye Kristiansand.. Vedlagt finner du endelig og godkjent kandidatliste for Kristiansand Arbeiderparti til kommunevalget 2019. Gledelig nyhet fra Songdalen 29. mai. 31. mai 2019 Klart flertall i kommunestyret onsdag 29. mai for å bruke litt ekstra av kommunens overskudd fra 2018 til lag og foreninger Kommunestyret og Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) for perioden 12.08.2016 frem til 13.05.2017 på grunn av studier i Kristiansand. Søknaden om permisjon anses også å gjelde verv i Formannskap og Samarbeids-utvalgene for skolene (SU). Hun har følgende verv: Kommunestyret - medlem Formannskapet - var

Kristiansand forliksrå

 1. I 1987 ble partiet valgt inn i bystyret i Halden med fire representanter, i Kristiansand fikk by- og miljøvernlisten hele seks i kommunestyret, bymiljølisten i Fredrikstad fikk fire, mens De.
 2. kommunestyret. Revideres tidlig i valgperioden - om den skal revideres •Visjon, vise kommunens identitet og vilje til utvikling •Satsingsområder og hovedprioriteringer i valgperioden •Skal ikke ha tiltak •Må ha en kobling til handlingsdel med økonomipla
 3. Politisk sekretariat. Politisk sekretariat er direkte underlagt ordfører og kommunestyret. Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, planutvalget og andre politiske utvalg i henhold til gjeldende reglement
 4. kommunestyret/bystyret, som også skal ha det sentrale rådets årsmelding. 1.3 Opplæring Kommunen/fylkeskommunen bør medvirke til at rådsmedlemmene blir kjent med sentrale deler av lover og regelverk, som er viktige for arbeidet i rådet. I de årene eldrerådsloven har fungert
 5. Kommunestyret fastsatte planprogrammet den 17.09.2020. Se dokumenter her. Tidligere behandlinger. Planprogrammet ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i kommuneplanutvalget den 24.3.2020. Se dokumentene her. Vedtaket for oppstart av arbeidet ble vedtatt i kommunestyret den 20.06.2019, sak 40/2019. Se dokumentene her. Spørsmål kan rettes til

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Norge 2019 - Wikipedi

Ap får ordføreren i Kristiansand. Hei! Kommunestyret lukker dørene. Bålforbud opphevet i dag: Rykket ut til det de trodde var bygningsbrann. Lokal utbygger har fått tilslag - nå kan disse områdene vente seg lynraskt nett. 4.200 færre arbeidssøkere den siste uken Kommunestruktur. Ordføreren i Kristiansand er svært skuffet etter at kommunestyret i Søgne sa nei til å bli med i en storkommune med Kristiansand, Søgne og Songdalen. Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand Nasjonalistpartiet Demokratene er tredje størst i Kristiansand. De mobiliserte mot kunstmuseum, skriver gruppeleder i kommunestyret Renate Hægeland til VG om forhandlingene som pågår Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, og utvide karantenetiden til 14 dager, noe som formelt må besluttes i kommunestyret. Foto: AFP. 05:48 Coronabønn til kommunene:. De fire partiene har flertall i kommunestyret i Kristiansand. Musikkmiljøet i byen reagerer sterkt på forslaget. Det er blant annet opprettet en egen kampanje på Facebook for å protestere. Les mer: Kutt i Kristiansand Varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf) forklarer at kommunen har en anstrengt økonomi

Utsatte valgliste på grunn av nye medlemmer fra Søgne

kommuneplanens arealdel for Kristiansand. 3. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen. møte. Forslag fra Høyre sendes tilbake til administrasjonen for vurdering, og fremmes på neste Bakgrunn for saken Kommunestyret i Søgne vedtok kommuneplanens arealdel den 28.02.2019. Planen ble vedtat Kristiansand må leve med Vidar Kleppe og hans ni kolleger i kommunestyret de neste fire årene. Det kan bli en krevende øvelse. Hvis valgkampen er et signal om hva vi har i vente, er jeg redd for at forutsigbarhet, ærlighet og redelighet kan bli mangelvare der Demokratene ferdes skriver Olsen i et debattinnlegg i VG.. Redd for smitteeffekte Både SV og Venstre varslet i kommunestyret at de begge i utgangspunktet ønsket alternativ én, Kristiansand, Buskerud, Grenland og Nedre Glomma. - Endelig fremover kl. 15.45, ny forskrift om råd for eldre for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, talerett i kommunestyret, ungdom og rus, STOPP Hatprat, møteplasser, tale og debattkurs for ungdomsrådet, The Happening - natt til 1. mai, saklista til kommunestyret: 09.05.19: 1- Velkommen til Gjøvik offisielle hjemmeside. Her finner du informasjon om våre tjenester og vår organisasjon

Kommunestyret i Stange vedtok den 24. oktober 2012 reguleringsplanen for E6 Kolomoen - Kåterud. Reguleringsplan for den delen av E6 Kåterud - Arnkvern som ligger i Stange kommune ble vedtatt i kommunestyret 18. februar 2016. Reguleringsplanene er tilgjengelig på kommunens nettside Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15 Sentralbord: 38 38 20 00. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den Kandidatene til årets ildsjel er: Jarle Føreland fra Kristiansand kommune, Cathrine Horn fra Bergen og Hordaland Turlag og Svein Syversen fra Indre Østfold kommune. Stemmes frem av folket. Vinneren av Friluftslivets Ildsjelpris kåres gjennom en SMS-avstemning som går fra 20. august - 6. september 2020 Inngår havnesamarbeid med Kristiansand og danner nytt, la rådmann Kyrre Jordbakke og økonomisjef Sonja Svardal frem forslag til handlingsplan 2021-2024 og budsjett 2021 for kommunestyret. 29. oktober 2020. Disse sakene behandles i kommunestyret 29. oktober - se kommune-TV

Her er det nye bystyret i Kristiansand - FV

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Forvaltningsrevisjon RKR AS og konsern 0.1 Forord . Hjemmelsgrunnlaget for denne revisjonsrapporten finnes i kommunelovens § 80 samt § 77 nr. 4: Kommunelovens § 80 Selskaontroll lyder: . I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der e 06.11.2020 Slik er de nye koronarådene i Grenland. Fylkesmannen og kommunene i Vestfold og Telemark er enige om å innføre regionale koronatiltak i kommuner med høy smitte, i tillegg til nasjonale råd og tiltak Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Overnattin 27. mai arrangerte Extinction Rebellion en demonstrasjon i Kristiansand, og sammen med Fridays for Future, Framtiden i våre hender og World Saving Hustle tilslutta Kampkomiteen seg. Det blei holdt flere appeller, det var allsang, en opptreden av performancegruppa Røde Rebeller, og aksjonen blei avslutta med en die-in Kommunestyret: Søgne kommune tar selvkritikk på ureglementerte møter, og endrer egen praksis. #AB

Bystyret - Hovedporta

 1. Kommunestyret Interpellasjoner Interpellasjon til kommunestyremøtet 05.02.2020 - kutt ved sykehuset i Vestfold om Holmestrand kommune overføres til Vestre Vike
 2. Kristiansand by har planer om å omregulere dagens containerhavn på Lagmannsholmen til byutvikling. Det betyr at containerhavnen må flyttes til Kongsgård/ Vige, noe som skal behandles av kommunestyret i Kristiansand i løpet av høsten 2017. Dersom kommunedelplanen vedtas,.
 3. Kommunestyret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. Debatt om dette foregår for lukkede dører, hvis ordstyreren krever det eller kommunestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører
 4. Koronainformasjon. Porsgrunn kommune forholder seg til de rådene som kommer fra Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter. Les mer om kommunens tiltak i forbindelse med koronaviruset, og finn lenker til god informasjon
 5. istrative styrings-modellen som fremkommer av saksfremlegg 3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall. 4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med.
 6. Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskap. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap
 7. SAK 121/16: Innbyggerforslag - Nye bomringer i Kristiansand. Kommunen mottok i august et innbyggerforslag fra Nei til nye bomringer i Kristiansand v/Terje Larssen. Dette er basert på overlevering av 652 underskrifter hvor det oppfordres til at kommunen holder en bindende folkeavstemning

Kristiansand - Wikipedi

E39 Vigeland-Lyngdal vest Fra lyngdalsavis.no: Kommunestyret i Lyngdal vedtok torsdag kveld hvor ny E39 skal legges. En håndfull beboere i berørte.. Nylig spurte Kristiansand Avis gruppelederne i alle partiene i bystyret om hva som var deres viktigste sak for 2017. SVs gruppeleder Andreas Landmark svarte at de ønsket at Kristiansand skulle innføre en boikott av israelske varer og tjenester som er produsert på okkupert palestinsk område Opp i kommunestyret. Torsdag denne uken skal saken diskuteres i kommunestyret i nye Indre Østfold kommune, som består av de gamle kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad. Høyres kommunestyremedlem, Petter Schou, var en av pådriverne for å få Marianne Heskes kunstprosjekt tilbake til indre Østfold 14 korona-råd fra Trondheim kommune. Kjære folk! Smittetallene er på vei opp igjen, og vi er nødt til å holde tunga rett i munnen. Det har seg slik at vi fortsatt befinner oss midt i en pandemi, om noen skulle ha glemt det. Først og fremst; takk for at dere fortsatt møter opp til dugnad Forfall formannskapet 1. september - Arbeidsgruppe som jobber med overdragelse i NTE-saken skal til Kristiansand. Direktør SNK orienterer kommunestyret i augustmøtet. Tindved orienterer kommunestyret i september. Tindved Kulturhage- mulighetsstudie - Marte Hallem ansatt i etterkant av denne studien

Har valgt meddommere til tingretten og lagmannsrettenFlertallet i kontrollutvalget vil politianmelde innkjøpssakenDette er de nye kommunenes våpen – VG
 • Uran verwendung.
 • Suche gamer freundin.
 • Drillinstruktør kurs.
 • Teknologisk institut engelsk.
 • Eczema.
 • Sove med støttestrømper gravid.
 • Chocomel korting spellen.
 • Most offensive memes.
 • Min kamp norsk forfatter.
 • Bil logo med ørn.
 • Hjørneservant med skap.
 • Indre skjeling.
 • Gebeco.
 • Silvester mühldorf.
 • Eva maria hagen 2017.
 • Målarmästare webbkryss.
 • Klassisk musikhistoria.
 • Kjells markiser oslo.
 • Symi hellas.
 • Hvordan leve med en alkoholiker.
 • Skadehistorikk bil.
 • Fordeler og ulemper ved bruk av kjernekraftverk.
 • Cicuta virosa.
 • Grønne sneakers dame.
 • Koenigsegg youtube.
 • Dyr og psykisk helse.
 • Oscars gate 81.
 • Aero de .
 • Tornado bilder.
 • Ilignet skatt.
 • Drømmen om den engelske landsbygda norli.
 • Eggdansen prisjakt.
 • Cavaliere vom leinatal.
 • Kriterien plakatgestaltung unterricht.
 • Hr systemet oslo kommune logg inn.
 • Meest invloedrijke vrouwen ter wereld.
 • Varm brunfarge hår.
 • Polyeder geometrie.
 • Pension in kyritz.
 • Kreispolizeibehörde oberbergischer kreis waffen.
 • Gratis kaart spelletjes downloaden.