Home

Hva er multimodalitet

Hva er multimodalitet? Posted on 26. januar 2016 by greteja | Leave a comment. Hør Gunther Kress forklare kjernebegrepene mode, modality og multimodality. This entry was posted in digital historiefortelling, multimodalitet. Bookmark the permalink Multimodalitet Et av forskingsområdene for denne forskergruppen er multimodalitet. Innenfor dette området undersøker man hvordan flere meningsskapende ressurser kan samvirke og konfrontere hverandre, og hvilke konsekvenser multimodal meningsskaping kan få i forskjellige sammenhenger hva man mener med multimodalitet og hva som kjennetegner tekster man karak-teriserer som multimodale. I kjernen av multimodalitetsbegrepet . 2 Nr. 7, marts 2010 TIDSSKRIFTET avgjøre hva som er en modalitet, må man altså vurdere hva som er menings-bærende i den aktuelle situasjonen Multimodalitet er tekster som kombinerer to eller flere av elementer som: ord, bilder, lyd og musikk Multimodal literacy Multimodal literacy er et begrep med en opprinnelse i sosial semiotikk, og refererer til studiet av språk som kombinerer to eller flere meningsformer Multimodalitet på skemaet. Forfatter: Tina Hejsel. En modalitet er lig en repræsentationsform, en tekstdel eller en måde at udtrykke sig på, og kan være et billede eller tekst/skrift, lyd, musik, gestik, modeller/diagrammer og så videre. Ofte indgår flere modaliteter i samme tekst,.

Multimodalitet snl. Multimodalitet betegner meningsskaping gjennom en kombinasjon av to eller flere typer tegnsystemer. Termen betyr på mange måter. En modalitet er altså en måte å skape mening på; en ressurs for kommunikasjon Fagspråk om multimodalitet - fordypning 2. oktober 2014 | Print ut (Denne nettressursen er del av et større digitalt hefte om arbeid med multimodalitet i FYR, utviklet for skoleringssamlingene i FYR høsten 2015 og høsten 2016. Følg linken for å komme til hovedsiden for det digitale heftet Hva er multimodalitet og hva er bare tekst + paratekst? I forrige runde skilte jeg Stings tekst fra musikken/arrangementene for trekke en parallell til tekst og paratekst. Det er antakelig bare i ekstreme tilfeller et slikt skille kan forsvares, dvs. bare når musikken ligger som et intetsigende lydteppe bak en tekstopplesning er firedelt. For det første tar avhandlingen sikte på å forstå hva slags design som er tilgjengelig i barns tekstkultur, og hvilke funksjoner literacy er forbundet med i barns hverdag. For det andre tar avhandlingen sikte på å besvare hvordan barna skaper mening med de tekstene som omgir dem når de deltar i ulike teksthendelser oppgaven er å undersøke hva som blir beskrevet som kvalitet i et utvalg multimodale elevtekster, kolleger som har lyttet, lest og diskutert multimodalitet med meg i snart ett år, uten dere hadde dette vært veldig ensomt. Til sist men ikke minst: takk til dere hjemme som ha

Hva er multimodalitet? Digital historiefortelling (DH

Hva oppnår teksten med dette? Hvorfor er akkurat den skrifttypen valgt? Målet er å utvikle elevenes metaspråk om multimodalitet og skape bevissthet om at alle elementer i en god multimodal tekst er resultater av bevisste valg for å skape og formidle mening Farger er et av de mest effektive virkemidlene og foregår på minst tre forskjellige måter: Subjektive effekter: Det er hver enkelt persons subjektive mening om hva som er fint, og det kan ikke beskrives med regler. Kulturbetingede effekter: Har ikke noe med fargen i seg selv å gjøre, men effekter som er en del av kulturelle kodene tolkningsfelleskap, er en tidkrevende og kontinuerlig prosess. Målet med denne oppgaven er å undersøke hva som blir beskrevet som kvalitet i et utvalg multimodale elevtekster, og dermed bidra i en didaktisk debatt om vurdering av denne typen tekster. For å avgrense er det tatt utgangspunkt i et utvalg skjermtekster og målformuleringer fr multimodalitet vi skal forstå denne verden ut fra et sosialsemiotisk perspektiv. semiotikk læren om meningsskapende tegn det sosiale en tro at all form fo

10. desember 2006. Første utkast. Estetikk* og multimodalitet (Liv Merete, Ture og Svein - tror det var oss - men er ikke helt sikker) Med innføringen av Kunnskapsløftet har kombinasjonen av tekst og bilde i kommunikasjonsprosesser fått en tydeligere plass i skolens læreplaner Begrepet sammensatte tekster ble innført i norsk skole i 2006. Det betyr ikke at sammensatte tekster er noe nytt. Det betyr bare at det ble fornyet fokus på denne type tekster. Sammensatte tekster er tekster som er satt sammen av mer enn én meningsbærende ressurs. Med meningsbærende ressurs menes for eksempel bilder, både stillbilder o Søgning på multimodal i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Hva er fokuset og omfanget av multimodal forskning? Multimodalitet kan brukes til å bygge inventar over semiotiske ressurser, organisere prinsipper og kulturelle referanser som modusene gjør tilgjengelige for mennesker på bestemte steder og tider: handlingene, materialene og gjenstandene folk kommuniserer med Dette var veldig fint gjort og multimodalitet i praksis. Men så kom det som var så vakkert! En elev spurte plutselig om hva 'graut' var for noe. Øystein, som ble avbrutt i fortellingen sin, så opp, svarte at 'graut er grøt' og da spurte gutten om Øystein var nynorsk. Øystein svarte at ja, han snakket nynorsk

Hva er multimodalitet? Posted on 26. januar 2016 by greteja | Leave a comment. Hør Gunther Kress forklare kjernebegrepene mode, modality og multimodality. Leave a comment. Posted in digital historiefortelling, multimodalitet. Inntrykk fra BETT 2016. Posted on 24. januar 2016 by Kristin Holte Haug | 2 comments Hva lærer du? Etter fullført emne skal studentene kunne: analysere sammensatte tekster i ulike sjangrer og medier; gjøre rede for ulike teorier om multimodalitet; gjøre rede for uttrykksmulighetene som ligger i ulike modaliteter og medier; drøfte fordeler og ulemper ved ulike innfallsvinkler til studiet av sammensatte tekste Multimodalitet har fått mye oppmerksomhet det siste tiåret, blant de som forsker på hvordan vi kommuniserer gjennom ulike tegnsystemer - innen semiotikken. Det gir god mening. Semiotikk er læren om tegn, og tegn er noe som står for noe annet enn seg selv; for eksempel ord, gester, miner, skrift, handlinger og mye annet Multimodalitet og barns egne tekster. Hva er multimodalitet? Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om multimodalitet? Hva innebærer det å ha et utvidet tekstbegrep? Hva er affordanse? Hva slags tekster henger på veggene i en vanlig barnehage? Hvem har laget dem? Hva kjennetegner barns egne tekster, skriving og bokstavutforskning

Sosialsemiotikk, SFL og multimodalitet - Universitetet i

Multimodalitet og multimodale tekster. AF ANNE LØVLAND, FØRSTEAMANUENSIS OG DR. ART. VED UNIVERSITETET I AGDER. Multimodal Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. Norsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring Hva tenker lærere og elever om helomvendingen, der 100% av undervisningen ble lagt til det digitale for en periode? Digitale ferdigheter er nødvendige for å kunne bruke digitale medier til læringsformål og for å takle dagens kunnskapssamfunn.For å sette digitaliseringen på spissen, så kan den åpne for muligheter som kan lage historie, dersom vi behandler landet som en skole

 1. Actio er den femte og siste av de retoriske arbeidsfasene som er kjent fra klassisk retorikk.Denne fasen dreier seg om fremførelsen av talen eller foredraget. Her inngår det betydelige momenter av skuespillkunst, som stemmeføring, mimikk, bevegelser, gester. Talen er med andre ord ikke ferdig før den har blitt fremført; selve teksten blir i den forstand å regne som et manuskript eller.
 2. g. Oviatt. Hevder at multimodalitet i stor grad kan hjelpe til ˚a utvide tilgjengelighet for varierte og ikke-spesialiserte brukere Hevder ogs˚a at multimodalitet kan fremme nye former for interaksjon som ikke har vært tilgjengelig tidligere. 6/ 1
 3. Noen ganger sier det bare pling, og i dag , mens jeg leste en kort og fin artikkel av Thomas Illum Hansen hørte jeg den umiskjennelige lyden. Det er ikke lett verken å forstå eller å forklare hva som menes med modalitet, og hva som er forskjellen på en modalitet og en representasjonform. Illum Hansen
 4. Multimodalitet er et begrep som ble introdusert av semiotikkerne Gunther Kress og Theo von Leeuwen (1996), dette for å rette oppmerksomheten mot dette samspillet av ulike semiotiske ressurser eller representasjonsformer i sammensatte tekster
 5. ger til multimodalitet. Multi betyr flere - multimodalitet består av flere modaliteter sammen. Multimodalitet vil si å koble sammen flere ulike meningsuttrykk til en helhetlig kommunikativ handling. (Thorsnes & Veum, s. 2)

Informasjonstypene har forskjellige egenskaper, bilder og tekst er statiske, mens levende bilder og lyd er dynamiske. Når de kombineres i samme uttrykk kaller vi det multimodalitet. Digitaliseringen fører til en rekontekstualisering av informasjonstypene. De må altså ses på i en annen sammenheng enn hva vi er vant til Multimodalitet og andre finurligheter heller enn hva jeg driver med til daglig og hvor jeg oppholder meg. noe som er ganske utfordrende. I den første deloppgaven skulle vi bruke bilder hvor en bildeserie på minimum 4 bilder skulle fortelle noe vesentlig om hvem jeg er Posts about multimodalitet written by Livets elev. Fra Web 1.0 til Web 2.0 har jeg vært med hele veien, men hvor mye har jeg reflektert over hva som er forandret i måten vi leser på

Multimodalitet og andre finurligheter Alle disse bildene sier noe om hvordan jeg føler meg og hva som er viktig for meg. Utover dette har jeg ikke så veldig lyst til å gå mer i dybden på hvert enkelt bilde, fordi jeg føler at det vil ødelegge den individuelle måten å oppleve bildene på Hva genererer kvalitet i multimodalitet? Kan vi enes om noen kriterier? : Vurdering av sammensatte elevtekster . By Hjørdis Hjukse. Abstract. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) er det for en rekke fag eksplisitte målformuleringer som vektlegger at elevene skal produsere digitale multimodale tekster Den relativt store boken om Radioresepsjonen er 320 sider spekket med bilder og lettbeint tekst. Bjørn Eidsvåg åpner festen med et forrykende forord, hvor han forteller åpenhjertig om sitt forhold til RR. Videre får vi historien bak RR, en grundig innføring i de forskjellige spaltene og sannheten om hva resepsjonistene synes om hverandre

Hva er multimodalitet? - susannesandstrand

 1. En vil studere elevers arbeid med matematiske problemer, spesielt med hensyn på hvordan ulike redskaper som illustrasjoner, tekster, diagram og abstraksjonsmaterialer, kan bidra i arbeidet. I emnet vil en ta opp hva kreativitet i matematikk kan være for noe, og hvordan historiske og estetiske aspekter kan bidra i arbeidet med matematikk
 2. Innlegg om multimodalitet skrevet av mariannejossund. Jeg er nok generelt litt skeptisk til utviklingen vi har hatt de siste 10 årene innen digitale verktøy og sosiale media
 3. Tekstane er henta frå to ulike fagfelt (religion og legevitskap) i to ulike tidsepokar, dei er multimodale og det er særleg bileta i kombinasjon med bilettekstane som har fokus i studien. I tillegg til å undersøke hovudproblemstillinga har artikkelen også som ambisjon å utvikle nokre omgrep og ein analysemåte for verkelegheitspretensjon i slike skrift-bilete-relasjonar»
 4. Multimodalitet i norsk skoles tekstpraksis Erfaringer fra 10 år med sammensatte tekster rere har interessert seg for hva vi holder på med i skolen i Norge, spesielt hva vi gjør ut av de sam- er hver regel formulert som en setning, og støttet av en enkel tegning som viser en situasjon
 5. st som resultat av LK06
Prosjekt om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Hva er avgjørende for installasjonskunstnerens valg av materialer, figurer og former? Dette er noen av spørsmålene som stilles i boka Multimodalitet i skapende arbeid Multimodalitet og læring; teori og metode Universitetet i Agder i samarbeid med NAFOL Tid: 11.-12. juni og 16.-17. oktober 2012 Sted: UiA, Gimlemoen, Kristiansand Innhold Kurset omhandler multimodal meningsskaping i skole og samfunn. Det legges vekt på å sette multimodale tekster inn i et læringsperspektiv. Videre trekkes forbindelsen fr Hva er multimodalitet? Hva er hypertekst? Hva kalles prinsippet som går ut på at én bokstav tilsvarer én lyd? Hva er konnotasjon? Hva slags type tegn er dette? EKSAMEN VÅREN 2006. NOR1130 Skriveferdighet og tekstkunnskap. NYNORSK. Oppgåve 1. Langsvarsoppgåve. Vel anten. a) Kronikk-sjangere iPad er som produksjonsverktøy egnet til å skape multimodale presentasjoner av mange slag. Dette kurset kan vinkles på ulike vis, men felles er at vi setter sammen ulike medieformer, som bilder, video, musikk og tekst, til flotte presentasjoner der mediene forsterker eller utdyper hverandre. Det handler om multimodalitet og rike læringsopplevelser Og hva betyr slikt arbeid med multimodale tekster for elevenes engasjement og læringsutbytte? Gilje har i over ti år arbeidet med sosiokulturelle perspektiver på literacy, levende bilder og multimodalitet i sin avhandling mode, mediation and moving images og i prosjektet making a filmmaker - i tillegg til de tre nevte prosjektene ovenfor

Multimodalitet på skemaet - Læremiddel

For det første er hva som anses som kunstnerisk virksomhet, i høy grad relativt, Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og vaksen - Hva er partikkelmodellen? - Utforskning for å belyse partikkelmodellen (forberedelse, data, diskusjon) Ulike sjangre i naturfag - multimodalitet Resultater fra forskning i FFLR Oppsummering av dagen - Begreper - Hvordan har vi jobbet som forskere (NoS) Hva kjennetegner multimodale uttrykk innenfor viktige samfunnsområder som utdanning, media og kunst? På konferansen Multimodalitet og kulturell endring ønsker vi å samle forskere fra Norden for å diskutere slike spørsmål ved hjelp av teorier og metoder fra multimodalitetsforskningen og tilgrensende forskningstradisjoner Denne artikkelen handler om arbeidsminnet. Arbeidsminnet er vesentlig for å kunne ta inn ny kunnskap, og for bevisst behandling av informasjon. Det er begrenset og individuelle forskjeller i størrelsen på arbeidsminnet har stor betydning for skoleprestasjoner og senere deltagelse i samfunnet. Artikkelen gjennomgår ulike årsaker til begrensningene i arbeidsminnet og diskuterer hvorfor.

Digital historiefortelling (DH) på HiOA

• Søvn, om jeg spist, hva annet jeg har gjort i dag, om jeg er sliten, medisner, m.m. vil kunne påvirke hva som er passe å forvente av meg. • 3 eksamen på 1 uke er OK - men ikke i mange uker • Når det er en nattsvermer i rommet er det ikke passe å kreve noe som helt ikke før den er borte - De vil vite hva oppgaven går ut på, hva de skal regne, og de er raske med å tilkalle assistanse dersom de ikke skjønner hva de skal gjøre. Figurer blir nok ofte betraktet som vanskelige. Dette er noen av konklusjonene høgskolelektor Lisbet Karlsen og førsteamanuensis Eva Maagerø ved Høgskolen i Vestfold trekker etter en undersøkelse av hvordan elever i 2., 5. og 8. klasse leser. I denne artikkelen vil jeg drøfte noen utfordringer knyttet til det å betrakte digital kompetanse som literacy. Med utgangspunkt i erfaringer fra et forskningsprosjekt i ungdomsskolen, vil jeg sette søkelyset mot kompleksiteten knyttet til digital kompetanse i kunnskapssamfunnet. Mediekonvergens, multimodalitet og literacy er en del av denne kompleksiteten

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen. Prinsippet er nedfelt i opplæringsloven paragraf 1-3, der det fremgår at «opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten» (opplæringslova, 1998).Lærere er med andre ord forpliktet til å tilpasse opplæringen Denne boka forklarer hva sammensatte tekster er, hvordan de fungerer og presenterer også studier av barns omgang med et mangfold av slike tekster. Boka er delt i tre deler. Den første delen gir en generell bakgrunn og tar blant annet for seg begrepene multimodalitet og literacy som nøkler til den meningsskapingen som foregår når barn opplever og skaper sammenstte tekster

VII! Sammendrag Læreboka!er!den!viktigste!teksten!elevene!møter!på!i!skolen,!og!samtidig!somdigitale! ressurserhargjort!sitt!inntog!iden!norskeskole. Jeg undersøker også hva som sies om semiotiske ressurser i bildemodaliteten og om effekten disse kan ha for meningspotensialet i teksten. Tekstutvalget består av tre bokserier fra ulike forlag, i alt ni bøker. Funnene i undersøkelsen er svært divergerende

Multimodalitet er et relativt nytt begrep innen barnehagefeltet, og når jeg snakker om multimodalitet må jeg ofte forklare hva jeg legger i det begrepet. Multimodalitet handler om at språket ikke er den eneste måten å skape mening på i kommunikasjon, vi kommuniserer ved bruk av ulike tegnsystem. Multimodalitet er spesiel Masteroppgave religion REL500 - Universitetet i Agder 2017. Toggle navigation. norsk; Englis

Multimodalitet snl med en videre språkvitenskapelig

Hva er egentlig kreativ akademisk skriving? Er det en kreativ tanke med og ved bruk av multimodalitet, materialitet og medier, gjøres teksten gjenkjennelig for leseren. I denne tilskjæringen for en leser ligger også kreativt tekstarbeid. Retorikeren Aslaug Nyrnes skriver om hvordan man i den skapende prosessen flytter mellom. Title: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar , Author: Fagbokforlaget, Name: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar , Length: 30 pages, Page: 26, Published: 2018-08-08 Issuu company logo Issu

Foreningen Store norske leksikon er et ideelt forlag som gir ut norsk fagkunnskap på Internett. Navnet kommer av at forlaget eier og publiserer oppslagsverket Store norske leksikon. Vi tilbyr en redaksjonell og teknisk plattform til dem som ønsker å utgi redigerte leksikalske verk på nett. I årsmeldinga for 2018 kan du lese mer om hvordan leksikonet drives 1. Forklar først hva multimodalitet er. Drøft deretter hvordan for eksempel spill, applikasjoner, filmer og andre digitale tekster i fritidskulturen til barn kan være en vei inn i litteraturen for elever på 1.-7. trinn. Du må gjerne bruke utdraget fra Jakten på fortellinger (Tønnesen red. 2014) (se vedlegg 1 undervisnings-plansjens plass og funksjon, og reflekterer rundt hva det ubevegelige bildet kan tilføre vår moderne sammensatte skole. I oppgaven knyttes begrepet multimodalitet til sosialsemiotiske teorier, og et utvidet tekstbegrep ligger dermed til grunn for analysen av undervisningsplansjen som multimodal tekst. Analysen er

Fagspråk om multimodalitet - fordypning Skrivesentere

Hensikten med studien er å bidra til et bedre behandlingstilbud for denne gruppen gjennom å få bedre kjennskap til pasientgruppen og deres vansker, hva slags tilbud de får, og hvordan de fungerer etter intervensjonene. Dette for å få bedre dokumentasjon av behandlingsutbytte NTNU er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved NTNU. 89 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt NTNU Desse fagansvarlege har ansvar for 187 fagområde og 9 027 artiklar 3 414 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til NTNU Sitatet under får mange til å tenke, litt ekstra: Få har i dag digital kompetanse. De fleste vet hvordan de kan bruke IKT - men de forstår ikke hvordan de kan utnytte den. Vi kan alle bruke tekstbehandling, presentasjoner, e-post, Facebook osv. Verden er full av IKT i alle aspekter av våre liv. Når d Læreren må stille seg selv kritiske spørsmål om hva og hvorfor vi vurderer, og ikke bare hvordan. Kathinka Blichfeldt fra Høgskolen i Innlandet (HINN) innledet med å peke på hvordan multimodalitet kan bidra med å gi elevene mulighet til å vise kompetanse i en bredde av uttrykksformer

Paratekst og multimodalitet Pål Bakkes skriveblok

Og forskernes mål er ikke å si hva som er godt eller dårlig, men hva det egentlig er som foregår i tekst og bilde og i samspillet dem imellom. For barne- og ungdomslitteraturen kaller på en forskningskompleksitet som fremdeles er mangelvare, men som også er en mer interessant utfordring enn oppstillingen av kvalitetskriterier Hva betyr MEP står for i tekst I sum, MEP er et akronym eller forkortelse ord som er definert i enkelt språk. Denne siden illustrerer hvordan MEP brukes i meldings-og chatte fora, i tillegg til sosiale nettverksprogramvare som VK, Instagram, Whatsapp og Snapchat

Sammensatte tekster - barns tekstpraksis av Elise Seip

Multimodalitet, kunst og spill. Begreper (ut ifra Digitale Medier) Man kan også her diskutere hva som er kunst og ikke, me neksempler på det som kaller seg kunst er feks Jodi´s wrongbrowser som er akkurat like forvirrende og..spesielt..som andre kunstformer gjerne er I så fall må jeg ikke bare tenke på de skriftlige aspektene, men også de muntlige. Med andre ord: På med hodetelefoner og mikrofon! Her er første forsøk på en velkommenhilsen jeg hadde tenkt å klistre inn på nettstedet musikkrom, der jeg nå utformer en egen enhet for Rundsanger og kanon-prosjektet Introduksjon til siden er en bildeserie med lydspor. Den gir en kort presentasjon av hva siden dreier seg om, og gir et inntrykk av hva man kan vente seg av nettstedet som helhet. Stoffet på siden er framlagt gjennom både statiske og dynamiske modi. I boka web-medier påpeker Fagerjord (2008:70) at ulike modi har ulike funksjoner Hva skal man gjøre for å skille seg ut, og få folk til å klikke? Spørsmål som dette er svært sentrale når det kommer til dagens nettjournalisikk. Som nevnt tidligere ( i dette innlegget ) mener jeg det er viktig å ta i bruk visuelle virkemidler for å styrke ens budskap Så hva er egentlig hypertekst? Det er snakk om elektroniske tekstdokumenter som er koblet sammen gjennom hyperlenker. En kobling (lenke) aktiviseres ved å klikke på den, og maskinen henter fram dokumentet i den andre enden av koblingen. Når de kombineres i samme uttrykk kaller vi det multimodalitet

Sammensatte tekster av Elise Seip Tønnessen (HeftetRådebank | SkrivesenteretAlle filmer | Skrivesenteret

Det er kjent at det å utvikle tolkningsfelleskap, er en tidkrevende og kontinuerlig prosess. Målet med denne oppgaven er å undersøke hva som blir beskrevet som kvalitet i et utvalg multimodale elevtekster, og dermed bidra i en didaktisk debatt om vurdering av denne typen tekster Det er spennende å utdanne seg til å bli norsklærer i 2017! Mulighetene for interaktivitet og kommunikasjon i den nye Web-2.0 kulturen åpner dører som tidligere bare var fjern science fiction. Det kommer stadig nye digitale verktøy, nettsteder og programvare som kan hjelpe både oss og elevene Multimodalitet på mobilen betyr at brukeren kan kommunisere med mobilen på flere måter, feks med tale og peking på trykkfølsom skjerm, også kalt peik og preik-funksjonalitet. En av fordelene med multimodalitet er at det lar folk velge den interaksjonsmåten de selv føler er mest naturlig for en gitt oppgave og kontekst Vår pris 445,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag. Vi møter samansette tekster overalt, både i skolen og på fritida. Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og.

 • Pole dance kongsvinger.
 • Harry potter og dødstalismanene del 2 sammendrag.
 • 22 kaliber rifle.
 • Kristin skogen lund mann.
 • Tonndorfer hauptstraße rewe.
 • Levanger fotball tabell.
 • Monter conjugaison.
 • 70er 80er mode männer.
 • Arteria hipogastrica.
 • Fonem eksempel.
 • Befolkningslære synonym.
 • Lierne nasjonalpark.
 • African countries quiz.
 • Billigaste hustillverkaren 2017.
 • Festlokaler jessheim.
 • Youtube thriller by michael jackson.
 • 3 edycja must be the music.
 • Jakt etnedal.
 • Krimklubben avbestilling.
 • Lisenser sportsadmin.
 • What does ku klux mean.
 • Rippe dvd til nettbrett.
 • Archimedisch definition.
 • Stan lee age.
 • Elbil leasing uten innskudd.
 • Mohammed bin salman net worth.
 • Befolkning finland.
 • Ballettunterricht duisburg.
 • How many pashtuns live in afghanistan.
 • Vw passat limousine gebraucht.
 • Ikea hemnes.
 • H7 vs h9.
 • Paypal.no login.
 • Textura tierra.
 • Nortura lillesand.
 • Varm katt.
 • Toro muffins oppskrift.
 • Overnatting i stavern.
 • Risk regler 5 spillere.
 • Vitkindad gås fridlyst.
 • Blechdose englisch.